วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารบริษัท


รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท ยิ่งค้ายิ่งรวย ช่วยไม่ได้ จำกัด
ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่  8888 หมู่ที่ 8888 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายรวย  ค้ายัยมวย
เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

               1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร
ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) สาขา ย่อยโรบินสันศรีราชา ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) สาขา ย่อยโรบินสันศรีราชา ได้ตามที่ประธานเสนอ
ประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วน นายรวย  ค้ายัยมวย
เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้  นายรวย  ค้ายัยมวย  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (บางธนาคารแค่ลงลายมือชื่อนะ เพราะถ้าประทับตราในเช็คนี่จะมองไม่เห็น..)

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม
                     ( นายรวย  ค้ายัยมวย )
                          รับรองถูกต้อง

                                                        (ลงชื่อ)...........................................................
                                                                      ( นายรวย  ค้ายัยมวย ) อาจใช้กรรมการคนอื่นที่มี
                                                                           กรรมการ


* ถ้าจะเปิดบัญชีกระแสรายวัน  ต้องรอให้บริษัทมีอายุ 6 เดือนไปแล้ว..
หรือต้องโชว์รายรับกับทางธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขทางธนาคาร
สำนักงานบัญชีเอทีชลบุรีรับทำบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น