ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารบริษัท


รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท ยิ่งค้ายิ่งรวย ช่วยไม่ได้ จำกัด
ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่  8888 หมู่ที่ 8888 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายรวย  ค้ายัยมวย
เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

               1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร
ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) สาขา ย่อยโรบินสันศรีราชา ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) สาขา ย่อยโรบินสันศรีราชา ได้ตามที่ประธานเสนอ
ประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วน นายรวย  ค้ายัยมวย
เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้  นายรวย  ค้ายัยมวย  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (บางธนาคารแค่ลงลายมือชื่อนะ เพราะถ้าประทับตราในเช็คนี่จะมองไม่เห็น..)

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม
                     ( นายรวย  ค้ายัยมวย )
                          รับรองถูกต้อง

                                                        (ลงชื่อ)...........................................................
                                                                      ( นายรวย  ค้ายัยมวย ) อาจใช้กรรมการคนอื่นที่มี
                                                                           กรรมการ


* ถ้าจะเปิดบัญชีกระแสรายวัน  ต้องรอให้บริษัทมีอายุ 6 เดือนไปแล้ว..
หรือต้องโชว์รายรับกับทางธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขทางธนาคาร
สำนักงานบัญชีเอทีชลบุรีรับทำบัญชี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานบริษัท

ที่ พิเศษ /2556                                                                                   บริษัท  ยิ่งร่ำยิ่งรวย จำกัด 2x  หมู่ที่ 50x  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงาน
                        หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย ก.ไก่ นามสกุล  ข.ไข่อยู่ในเล้า ปัจจุบันเป็นพนักงานตำแหน่ง    พนักงานประจำออฟฟิส     ฝ่ายธุรการ รหัสพนักงาน ABC888 ได้รับอัตราเงินเดือนละ  90,000     (เก้าหมื่น) บาท  เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่เดือน ปี2556 จนถึงวันที่วัน เดือนมิถุนายน ปี 2556 (รวมระยะเวลา 6/12 เดือน )  และมีเงินค่าสวัสดิการอาหารวันละ 50 บาท  ค่าน้ำมันรถยนต์เดือนละ  5,000 และ รถจักรยานยนต์ประจำตำแหน่ง ยี่ห้อ ducati monster จำนวน 1 คัน ป้ายทะเบียน กขคง-กรุงเทพมหานคร 1122xx                           จึงได้ออกหนังสือรับรองนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้  ณ  วันที่  เดือน        กรกฎาคม       พ.ศ.       2556
                                                                                                    (ลงชื่อ)                                                   …

ใบ From-Confirm bank

วันที่    11 มีนาคม 2556
เรื่อง    ขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี
เรียน    ผู้จัดการธนาคาร…………………………จำกัด (มหาชน)
                    เพื่อการตรวจสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัท                                      จำกัด ขอความร่วมมือจากธนาคารได้โปรดส่งข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1)กรอกแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 2)ใบแจ้งยอดบัญชี (BANK  STATEMENT) ของบริษัทฯระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555 3)รายชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัทฯ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 4)รายละเอียดของสัญญาเงินเบ…