ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารบริษัท


รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท ยิ่งค้ายิ่งรวย ช่วยไม่ได้ จำกัด
ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่  8888 หมู่ที่ 8888 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายรวย  ค้ายัยมวย
เป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้

               1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร
ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ประธานเสนอให้บริษัทฯเปิดบัญชีกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) สาขา ย่อยโรบินสันศรีราชา ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) สาขา ย่อยโรบินสันศรีราชา ได้ตามที่ประธานเสนอ
ประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วน นายรวย  ค้ายัยมวย
เป็นผู้ทำการแทนบริษัทในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้  นายรวย  ค้ายัยมวย  ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (บางธนาคารแค่ลงลายมือชื่อนะ เพราะถ้าประทับตราในเช็คนี่จะมองไม่เห็น..)

2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม

(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม
                     ( นายรวย  ค้ายัยมวย )
                          รับรองถูกต้อง

                                                        (ลงชื่อ)...........................................................
                                                                      ( นายรวย  ค้ายัยมวย ) อาจใช้กรรมการคนอื่นที่มี
                                                                           กรรมการ


* ถ้าจะเปิดบัญชีกระแสรายวัน  ต้องรอให้บริษัทมีอายุ 6 เดือนไปแล้ว..
หรือต้องโชว์รายรับกับทางธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขทางธนาคาร
สำนักงานบัญชีเอทีชลบุรีรับทำบัญชี

ความคิดเห็น

 1. ในกรณีที่กรรมการเสียชีวิตแล้ว สำเนาบัตรประชาชนหมดอายุต้องทำยังใงครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://www.dbd.go.th/index_answer.php?wcad=4&wtid=4062447

   เปลี่ยนกรรมการก่อน

   ลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานบริษัท

ที่ พิเศษ /2556                                                                                   บริษัท  ยิ่งร่ำยิ่งรวย จำกัด 2x  หมู่ที่ 50x  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงาน
                        หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย ก.ไก่ นามสกุล  ข.ไข่อยู่ในเล้า ปัจจุบันเป็นพนักงานตำแหน่ง    พนักงานประจำออฟฟิส     ฝ่ายธุรการ รหัสพนักงาน ABC888 ได้รับอัตราเงินเดือนละ  90,000     (เก้าหมื่น) บาท  เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่เดือน ปี2556 จนถึงวันที่วัน เดือนมิถุนายน ปี 2556 (รวมระยะเวลา 6/12 เดือน )  และมีเงินค่าสวัสดิการอาหารวันละ 50 บาท  ค่าน้ำมันรถยนต์เดือนละ  5,000 และ รถจักรยานยนต์ประจำตำแหน่ง ยี่ห้อ ducati monster จำนวน 1 คัน ป้ายทะเบียน กขคง-กรุงเทพมหานคร 1122xx                           จึงได้ออกหนังสือรับรองนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้  ณ  วันที่  เดือน        กรกฎาคม       พ.ศ.       2556
                                                                                                    (ลงชื่อ)                                                   …

ฟอร์มใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

ใบลาออกจากการเป็นกรรมการ ของ บริษัท  ยิ่งค้ายิ่งรวย ช่วยไม่ได้ (ประเทศไทย) จำกัด

 เขียนที่    บริษัท  ยิ่งค้ายิ่งรวยช่วยไม่ได้  (ประเทศไทย)

วันที่  5  เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เรื่อง       ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เรียน      กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้น  บริษัท    ยิ่งค้ายิ่งรวยช่วยไม่ได้(ประเทศไทย) จำกัด
                ข้าพเจ้า  นายอ่อนระทวย  ไข่ไม่ย้วย    ตำแหน่งกรรมการบริษัท    ยิ่งค้ายิ่งรวยช่วยไม่ได้ (ประเทศไทย) จำกัด  มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ  ของบริษัท ฯ  เนื่องด้วยเหตุผลไปประกอบกิจการอื่น จึงขอสิ้นสุดการทำงานตั้งแต่ วันที่ 5 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2555                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ……………………………………..          (นายอ่อนระทวย  ไข่ไม่ย้วย  )                                                                                                                  กรรมการบริษัท


                                                                                                ...................................................  (   นายผู้เป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น)