วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่


หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

                                                                                เขียนที่…………………………………………...
                                                                              วันที่……..…เดือน……………….…………..


                    ข้าพเจ้า (เจ้าของอาคาร) …………………….......................................................... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่…………….ซอย …………………. ถนน …………………….. หมู่ที่ ………ตำบล ……………………   อำเภอ …………………… จังหวัด …………..……เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเลขที่ ……..……..ซอย ……………….… ถนน ……………........ หมู่ที่ ……….. ตำบล …………………… อำเภอ..………………… จังหวัด ……….…….……..
                      ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้(ผู้ขอประกอบการ)……………….…………. อายุ ….……ปี อยู่บ้านเลขที่ …………… ซอย…….………………ถนน ……………...……..……….. หมู่ที่.………..…ตำบล ……….……………อำเภอ ………………….……… จังหวัด …………….ใช้สถานที่ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   ในการประกอบกิจการ...............................................ได้ตั้งแต่วันที่………เดือน……………….…………เป็นต้นไป  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                     ขอรับรองว่าหนังสือฉบับนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็นจริง   ทุกประการ

         
                                                                                (ลงชื่อ) …………………….….………… ผู้ให้คำยินยอม
                                                                                                                   ( …………………..……………. ) ตัวบรรจง

                                                                                                        
                                                                                                         (ลงชื่อ) …………………..……………… ผู้ขอประกอบการ
                                                                                                                    ( ………………….……………. )   ตัวบรรจง

                                                                                    
                                                                                                         (ลงชื่อ) …………………..……………… พยาน
                                                                                                                     ( ……………..…..……………. )   ตัวบรรจง
   หมายเหตุ ให้แนบเอกสารดังนี้ประกอบด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้คำยินยอม / เจ้าของบ้าน 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้คำยินยอม / เจ้าของบ้าน
                หากมีสัญญาเช่าร้าน    ให้ถ่ายสำเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแทนหนังสือนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น